سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنگ خطر

درسخنان امام جمعه محترم خواندم که دشمن برای ترویچ بی بندوباری بوجه درنظرگرفته.وقصدانحراف جوانان مارادارد.نماینده محترم اقای دخیل عباس  درسخنان خودمسئولین مربوط رابه کم کاری متهم میکنند.خبرگذاری فارس این خبرراتیترزد.مسئول محترم نیروانتظامی خطرپاتوق رابه خانوادها گوشزدمیکند.وازکاهش سن جوانان پاتوق نشین خبرمی دهد.زمانی که مسئولین وخانوادهافقط حرف میزنندبایدزنگ خطری باشد برای خوانوادها غیرازحرف بایدعمل هم باشدبایدکارشناس .وجامعه شناس.خانوادها برای گذراندن وقت فراقت جوانان فکری بکنندکه خراب کردن یک ساختمان 100طبقه شاید یک ساعت بخت نبردولی برای درست کردن همان ساختمان سالهابخت لازم داردازکسانیک راهکاری بلدهستن خواهشن پیام بگذارند